Nhảy đến nội dung
Toạ độ bản đồ
21.163421990374, 107.38312968036
Tên nhà máy
- Nhà máy nhiệt điện Mông Dương 2
0984.789.899