Nhảy đến nội dung
Toạ độ bản đồ
19.361491518314, 105.79447185418
Tên nhà máy
- Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn
- Công ty CP Xi Măng Bỉm Sơn
- Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn
0984.789.899