Nhảy đến nội dung
Toạ độ bản đồ
20.805510832277, 106.87350583897
Tên nhà máy
- Nhà máy Vinfast Hải Phòng
- Cảng Lạch Huyện
- NAM DINH VU PORT
- Bridgestone
- Cảng Mpc Port
0984.789.899